Przejdź do komentarzy

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o PSZOK-ach i MPSZOK-ach

W Warszawie działają obecnie dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i), do których mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać dostarczone we własnym zakresie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych, przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku. Zebrane odpady przekazywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Na terenie Stolicy działają dwa punkty PSZOK:

ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa
prowadzony przez konsorcjum firm PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski
www.partner-apelski.pl/pszok.php
 
ul. Zawodzie 1, 02-981 Warszawa
prowadzony przez firmę P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska
http://www.lekaro.pl/oferta/pszok


PSZOK-i przyjmują odpady od  poniedziałku do piątku  w godzinach od 14:00 do 20:00 oraz w soboty od 9:00 do 20:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Jakie rodzaje odpadów komunalnych można oddać do PSZOK-u?

 • opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów;

 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.);

 • opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach);

 • opakowania po olejach silnikowych, detergentach, środkach ochrony roślin;

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz z gospodarstw domowych;

 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;

 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp. stanowiące odpady komunalne z samodzielnie przeprowadzanych remontów;

 • szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra;

 • odzież, tekstylia;

 • opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe);

 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia (substancje żrące);

 • odczynniki fotograficzne;

 • środki ochrony roślin;

 • oleje i tłuszcze jadalne;

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silnikowe;

 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;

 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;

 • tusze, tonery do drukarek;

 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

 • detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);

 • drewno zawierające substancje niebezpieczne;

 • drewno tj. skrzynki drewniane, deski itp.;

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;

 • doniczki, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe itp.;

 • ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń klamki, elementy metalowe itd.;

 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;

 • akumulatory, baterie;

 • przeterminowane leki;

 • odpady wielkogabarytowe;

 • odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście) - tylko w PSZOK przy ul. Płytowej 1;

 • lub inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.


Jakie odpady nie są przyjmowane w PSZOK-ach:

 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne;

 • materiały zawierające azbest;

 • papa i styropian budowlany;

 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;

 • odpady, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
   Ofertę PSZOK-ów uzupełnia system Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) – odpowiednio przystosowanych oraz oznaczonych pojazdów działających w systemie objazdowym. MPSZOK-i przyjmują nieodpłatnie dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych.

Wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych znajduję się w  
tym dokumencie. 

Zgodnie z harmonogramem, MPSZOK-i przyjmuje odpady w środy w godzinach od 11:00 do 18:30 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 17:30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w trakcie 1,5 godzinnego postoju w 40 lokalizacjach (miejsca publiczne).

Jakie rodzaje odpadów komunalnych można oddać do MPSZOK-u?

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin;

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz gaśnice z gospodarstw domowych;

 • rozpuszczalniki;

 • kwasy;

 • alkalia (substancje żrące);

 • odczynniki fotograficzne;

 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne np. herbicydy, insektycydy;

 • świetlówki, lampy fluorescencyjne, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

 • oleje spożywcze i tłuszcze jadalne;

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;

 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;

 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;

 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

 • tusze, tonery do drukarek;

 • detergenty, w tym detergenty zawierające substancje niebezpieczne (w opakowaniu jednostkowym producenta);

 • akumulatory, baterie;

 • małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm;

 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych.


MPSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,

 • materiałów zawierających azbest,

 • odpadów remontowo–budowlanych,

 • odpadów wielkogabarytowych,

 • dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • odpadów w  uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.


O czym warto pamiętać przed wizytą w PSZOK-u lub miejscu postoju MPSZOK-u?

 • Punkty PSZOK oraz MPSZOK dedykowane są jedynie odpadom komunalnym. Usuwanie odpadów zawierających azbest podlega szczególnym przepisom.

 • Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Niebezpieczne odpady przyjmowane są tylko w opakowaniach oryginalnych.

Informacje dotyczące PSZOK-ów oraz MPSZOK-ów znajdują się również w broszurze #ECOPOUKŁADANI. WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O PSZOK-ACH, która znajduje się tu (kliknij w grafikę):Więcej informacji dotyczących funkcjonowania PSZOK-ów oraz MPSZOK-ów w Warszawie:

Informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy

Informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy