Przejdź do komentarzy

Akty prawne

     Obowiązujące

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) Tekst ustawy

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) Tekst ustawy

3. Uchwała nr XV/351/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=123843
Tekst ujednolicony
4. Uchwała nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/1970/
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności Uchwała nr XXIV/671/2019 wraz z uchwałą Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności Uchwała nr XXV/728/2020 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr XXXI/787/2016 z 07-07-20167. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała nr XXXI/788/2016 z 07-07-20168. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała nr XXXVII/949/2012 z 31-05-20129. Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw10. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uchwały archiwalne:

1. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 marca 2013 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Uchwała nr LI/1497/2013 z 07-03-2013

2. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy Uchwała nr XLIX/1366/2013 z 17-01-2013

3. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Uchwała nr XLIX/1365/2013 z 17-01-2013

4. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr LI/1499/2013 z 07-03-2013


5. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała nr LI/1498/2013 z 07-03-2013

6. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy Uchwała nr XIV/292/2015 z 9-07-2015

7. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów Uchwała nr XIV/293/2015 z 9-07-2015

8. Uchwała Rady m.st. Warszawy z 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Uchwała nr V/85/2015 z 12-02-2015