Przejdź do komentarzy

Krok po kroku - budynki wielolokalowe

System gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych, na których zamieszkują mieszkańcy

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy od 1 stycznia 2019 roku na terenie całej Warszawy obowiązuje system odbioru odpadów komunalnych, w którym mieszkańcy segregują odpady w podziale na 5 pojemników:

1. papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – niebieski), napis "papier",
2. metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – żółty), napis „metale i tworzywa sztuczne",
3. szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – zielony), napis „szkło",
4. bio
- z gospodarstw domowych (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – brązowy), napis „bio".
 
5. odpady zmieszane (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji,
 
Dodatkowo:
- dla odpadów zielonych (pojemniki z naklejką informacyjną z napisem „odpady zielone"),
- do zbierania odpadów wielkogabarytowych – naklejka z napisem "odpady wielkogabarytowe" na pojemniku lub wyznaczone miejsce przy altanie śmietnikowej.

 
Minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

papier – co dwa tygodnie,
metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
szkło – co cztery tygodnie,
odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
bio – co tydzień,
odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu.

Co powinien zrobić mieszkaniec domu wielorodzinnego?

  • Poinformować zarząd nieruchomości, w której mieszka (wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej), np. w formie pisemnego oświadczenia, o liczbie osób zamieszkujących w mieszkaniu. Dane należy uaktualniać niezwłocznie po każdej zaistniałej zmianie. Należy pamiętać, że podanie nieprawdziwych informacji może spowodować negatywne konsekwencje prawne.

Wnosić opłatę. Mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych uiszczają następujące miesięczne stawki opłat: 

Gospodarstwo domowe

Wysokość opłaty za odpady komunalne

segregowane

niesegregowane

jednoosobowe

10 zł

12 zł

 

dwuosobowe

19 zł

23 zł

 

trzyosobowe

28 zł

34 zł

 

czteroosobowe i więcej

37 zł

45 zł

 


Stawki za odpady niesegregowane są wyższe o ok. 20%.

Co powinien zrobić zarząd wspólnoty lub spółdzielni?

  • Zbierać informacje od swoich mieszkańców, dotyczące liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie).
  • Złożyć deklaracje (w przypadku zmiany danych) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, którymi zarządza.
  • Wnosić opłatę. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy do 28 dnia każdego miesiąca. Numery kont, na które należy wpłacać są udostępnione na stronie internetowej czysta.um.warszawa.pl oraz w urzędach dzielnic. Płatności można dokonać przelewem, kartą lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych na terenie całego m.st. Warszawy.
  • Aktualizować deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi.
  • Umożliwić odbiór odpadów.

Bądź na bieżąco

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Materiały do pobrania: