Przejdź do komentarzy

Krok po kroku. jak wypełnić i złożyć deklarację

Złożenie deklaracji w formie elektronicznej:
Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany możesz złożyć deklarację w formie elektronicznej w ramach rozbudowanej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP2)

Wypełnij elektronicznie deklarację, której wzór zamieszczono poniżej (link do deklaracji w formacie PDF) oraz zapisz ją na komputerze. Tak przygotowany dokument prześlij jako załącznik na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy będąc zalogowanym na platformie ePUAP2, następnie wpisz jako temat „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami D-ZJ" (lub D-M, D-N, D-ZW). Deklarację wraz z załącznikiem podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
W ten sam sposób możesz przesłać do Urzędu m.st. Warszawy wypełnioną ręcznie, a następnie zeskanowaną deklarację lub też przesłać plik XML zgodny z umieszczonym na stronach Urzędu m.st. Warszawy schematem XSD. Należy przy tym pamiętać o podpisaniu przesyłki profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, eliminując tym samym konieczność wizyty w Urzędzie Dzielnicy.

Złożenie deklaracji w wersji papierowej:

  1. Wypełnij deklarację

 Link do kreatora deklaracji z możliwością wysłania przez ePUAP2
 

 Link do deklaracji w formacie PDF
 

  1. Wydruj deklarację i podpisz ją. Należy pamiętać, że deklaracje podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.
  2. Złóż deklarację. Deklarację można złożyć w Urzędzie Dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby. Deklaracje można także wysłać droga pocztową (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do właściwego Urzędu Dzielnicy, których adresy znajdują się tutaj: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Dzielnice/default.htm Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela, zarządcy nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku, gdy właściciel, zarządca nieruchomości administruje więcej niż jedną nieruchomością, deklarację składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwej ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.

  3. Zachowaj kopię deklaracji, która może okazać się przydatna w przypadku kontroli przeprowadzonej przez Urząd. 

  4. Aktualizuj deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych dotyczących np. liczby mieszkańców, liczby gospodarstw, częstotliwości odbioru odpadów.

Osoby niedowidzące i niewidome w celu uzyskania informacji dotyczącej wypełnienia deklaracji proszone są o kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu 19 115.