Przejdź do komentarzy

Jak segregować

 • Jak segregować odpady? – krótki przewodnik

  Odpadem komunalnym (śmieciami) - nazywamy wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych w skład których wchodzą między innymi papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania (wielomateriałowe, ze szkła), odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne, budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne (np. leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki), zużyte baterie, akumulatory i opony, odzież oraz tekstylia.

  Czytaj dalej
 • Co się dzieje z odpadami po segregacji?

  Nowy system gospodarowania odpadami, który zacznie obowiązywać 1 lipca 2013 r., wynika w dużej mierze z regulacji unijnych, nakładających na państwa członkowskie normy co do segregacji i wtórnego wykorzystywania odpadów. Spośród państw Unii tylko Polska i Węgry nie wprowadziły jeszcze takich rozwiązań.

  Czytaj dalej
 • Poradnik „Jak kompostować odpady"?

  Kompostowanie to jedna z najlepiej sprawdzonych metod powtórnego wykorzystania odpadów. Pozwala zmniejszyć o 30-50% ilość odpadów wywożonych na wysypiska. W przydomowym kompostowniku można przetworzyć nawet 300 kg odpadów w ciągu roku.

  Czytaj dalej
 • Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  W każdą sobotę w godzinach 10.00-14.00 na terenie m.st. Warszawy ustawione są kontenery przeznaczone do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi serdecznie zaprasza do skorzystania z okazji do bezpłatnego oddania zepsutych urządzeń.

  Czytaj dalej
 • Punkty zbiórki przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych

  Przeterminowane leki i termometry rtęciowe to odpady niebezpieczne. Należy je wrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników znajdujących się w wybranych aptekach na terenie m.st. Warszawy

  Czytaj dalej