Przejdź do komentarzy

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to koncepcja, w której materiał używany w produkcji wykorzystywany jest wielokrotnie. Przetworzenie surowca w procesie odzysku jest tańsze, korzystniejsze dla środowiska i wymaga mniejszego zużycia energii. Nieskorzystanie z niego ponownie jest potencjalną stratą gospodarczą, skutkującą koniecznością dalszej eksploatacji zasobów naturalnych oraz wprowadzeniem większej ilości zanieczyszczeń do środowiska w procesie wytwarzania nowych produktów.

Gospodarowanie odpadami i tworzenie możliwości dla GOZ rozpoczyna się w sklepie, a decyzja o tym, jaki produkt kupujemy (jego przydatność do spożycia lub używania, materiał z jakiego wykonane jest opakowanie, możliwość poddania późniejszemu recyklingowi, etc.), ma istotny wpływ na ślad środowiskowy, jaki po sobie zostawiamy. Z tym wiąże się tematyka związana z ograniczaniem powstawania odpadów, segregacją śmieci, recyklingiem i wykorzystaniem odpadów do produkcji energii.

GOZ zakłada stworzenie systemu, w którym produkt nie trafia na składowisko, a poddawany jest recyklingowi i ponownie wykorzystany – w tej samej lub innej formie. Takie odpady – materiały – jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale żelazne i nieżelazne mogą być poddawane recyklingowi wielokrotnie. Papier może być przetwarzany 6-7 razy, tworzywa sztuczne do 10 razy i wykorzystywane np. w plastikowych paletach i koszach, ekranach dźwiękowych, doniczkach na kwiaty czy meblach ogrodowych.

Koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego jest również przewodnią ideą europejskiego projektu URBANREC, którego partnerem jest miasto stołeczne Warszawa. Projekt „URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania", otrzymał dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2020", na podstawie umowy dotacji nr 690103.

Strona www
Oficjalny film

Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi (tj. meble, materace, wyroby tapicerskie, meble ogrodowe i inne) stanowi ogromne wyzwanie środowiskowe, z którym muszą mierzyć się samorządy lokalne. Sytuacja ta jest źródłem poważnych zagrożeń środowiskowych, jak np. powstawanie niekontrolowanych składowisk odpadów, pozostawianie odpadów w lasach, czy przy drogach publicznych oraz przepełnienie miejsc gromadzenia odpadów.
Pomimo rozwoju gospodarowania odpadami komunalnymi w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, odzysk odpadów wielkogabarytowych ciągle jest dużym wyzwaniem. W Europie wytwarzanych jest co roku ponad 19 milionów ton odpadów wielkogabarytowych, z czego ponad 60% trafia na składowiska lub jest indywidualnie spalanych. Pianki poliuretanowe lub lateksowe, różne mieszanki tworzyw sztucznych, tkaniny, a także drewno - to materiały, z których składają się miejskie odpady wielkogabarytowe.
Odpowiedzią na te problemy jest europejski projekt URBANREC, który powstał z myślą o tym, aby zredukować ogólną ilość odpadów wielkogabarytowych, składowanych na wysypiskach oraz dać im drugie życie. W realizację projektu zaangażowało się 21 europejskich organizacji, w tym: instytuty technologiczne, podmioty prywatne i instytucje publiczne.

Celem projektu URBANREC jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych w różnych regionach Europy reprezentowanych przez 3 kraje UE (Hiszpanię, Belgię, Polskę) oraz Turcję.

Komisja Europejska zainwestowała ponad 8 milionów euro w ten nowy model zarządzania, dzięki któremu - na przykład stara kanapa, której już nie potrzebujemy - zostanie przetworzona w surowce odnawialne, wykorzystywane np. do produkcji nowych materacy, miejskich ławek lub dodatków do produkcji biopaliw, klejów oraz rozpuszczalników.
W tym celu konsorcjum projektu opracowuje rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi promujące przede wszystkim ograniczenie ich wytwarzania i ponowne wykorzystywanie, a także stosowanie innowacji technicznych.
Na podstawie uzyskanych w projekcie wyników, zaproponowane zostaną również rekomendacje dla nowych przepisów UE dotyczących odpadów wielkogabarytowych. Ponadto partnerzy projektu URBANREC podejmują działania w celu uzyskania oznakowań ekologicznych dla produktów powstałych z surowców uzyskanych w wyniku przetwarzania i fragmentacji odpadów wielkogabarytowych. Opracowana zostanie także strategia promowania odzysku surowców za pomocą lokalnych działań i akcji służących zwiększaniu świadomości społecznej.
Szczegółowym celem projektu jest osiągnięcie odzysku odpadów wielkogabarytowych na poziomie 82% w całej Europie, co da zysk netto w wysokości 225,6 euro za tonę tych odpadów, czyli 2,127 mld euro rocznie.

Zaangażowanie miasta stołecznego Warszawa w projekt URBANREC ma na celu:
  • diagnozę możliwości wprowadzenia – w oparciu o sieć partnerów, w tym organizacji pozarządowych – sieci reuse centers (centra renowacji / centra ponownego użycia), tzn. miejsc,
    w których mieszkańcy mogą oddać niepotrzebne sprzęty i meble domowe.
  • skuteczną komunikację w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technicznych i społecznych, które pozwolą na ograniczenie emisji odpadów wielkogabarytowych na terenie Warszawy;
  • edukację mieszkańców w zakresie możliwości ponownego użycia i/lub adaptacji oraz efektywnego recyklingu odpadów wielkogabarytowych.
Naszą wizję opieramy na podejściu R3 REDUCE – REUSE – RECYCLE, czyli: ogranicz (emisję odpadów) – użyj ponownie – przetwórz (odpady stają się zasobem), zgodnym z europejską hierarchią odpadową.
 
Pamiętajmy o kilku ważnych zasadach, dotyczących gospodarowania gabarytami:
  • zanim pozbędziemy się niepotrzebnego mebla, zastanówmy się, czy przyda się on komuś innemu. Powtórne wykorzystanie to zawsze najlepsze rozwiązanie.
  • wystawiajmy niepotrzebne, zużyte meble w dniach wskazanych w harmonogramie lub uzgodnionych przez zarządców nieruchomości
  • odpady wielkogabarytowe można również oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
  • unikajmy chaotycznego wystawiania odpadów. Wystawiajmy odpady wielkogabarytowe do Miejsc Gromadzenia Odpadów dla nich wyznaczonych. Usprawni to działanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście.

M.st. Warszawa, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, angażuje się również jako członek grup roboczych w projektach COLLECTORS (dofinansowanym w ramach programu Horyzont 2020, nr umowy 776745) oraz EMBRACED (dofinansowanym w ramach programu Horyzont 2020, nr umowy 745746).


Kontakt


Biuro Gospodarki Odpadami 
e-mail: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl
tel: +48 22 44 34 500