Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zapoznaj się z polityką prywatności.Zamknij

Przejdź do komentarzy

Pytania i odpowiedzi

Wpisz interesujące słowo, aby zawęźić listę

 

Czy właściciele domów otrzymają bez dodatkowych kosztów oprócz pojemnika również worki?

Ustalenie konieczności wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do odbierania odpadów należeć będzie do obowiązków firmy wybranej w przetargu, a ich zapewnienie nastąpi w ramach ponoszonej opłaty. Podobnie sytuacja wygląda w wypadku worków dla domów jednorodzinnych – przydzielane one będą również w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów

Jakiej pojemności pojemniki należy stosować?

W domach jednorodzinnych do zbierania odpadów zmieszanych należy stosować pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów, a do zbierania odpadów segregowanych suchych, szkła opakowaniowego oraz odpadów zielonych należy stosować worki.

Jakie obowiązki będą ciążyć na właścicielach nieruchomości w związku z usytuowaniem pojemników na odpady?

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników w miejscach do tego przeznaczonych, zapewnionych dla nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być rozmieszczane w sposób nie utrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych takich jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe

Jakie obowiązki będą po stronie właściciela nieruchomości po wejściu w życie nowej ustawy?

Mieszkańcy, w tym właściciele, są obowiązani do przestrzegania zasad dotyczących gospodarowania odpadami, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Obowiązki mieszkańców to:

- wypowiedzenie umowy

- wyliczenie opłaty na podstawie przyjętej metody i stawki

- złożenie deklaracji

- wniesienie opłaty

- właściwa selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Jak należy traktować dom jednorodzinny, w którym są wyodrębnione trzy i więcej lokale mieszkalne?

Przyjmujemy, że jest to budynek mieszkalny wielolokalowy

Jak należy traktować domy - segmenty w zabudowie szeregowej?

Są to odrębne domy jednorodzinne

Kto sprawdzi, że odpady rzeczywiście są segregowane?

Przedstawiciele firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym weryfikują, czy ta czynność jest wykonywana. Jeśli odnotują, że właściciel nie dba o zachowanie odpowiednich poziomów czystości asortymentowej dla frakcji odpadów zbieranych w pojemniku lub worku (poziomy te określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy), zgłaszają to do Miasta, które zgodnie z procedurą może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej wyższą opłatę (obowiązującą za wywóz odpadów niesegregowanych). Na początek jednak Miasto będzie edukowało, informowało i pouczało odnośnie zasad właściwej segregacji odpadów

Właściciele domów jednorodzinnych mają często kłopot z odpadami zielonymi (liście, skoszona trawa). Jak sobie radzić z takimi odpadami?

Zasady odbioru odpadów zielonych pozostają bez zmian – wywózka dodatkowej ilości tych odpadów pozostaje w ramach indywidualnych rozliczeń z firmami zewnętrznymi. Nadwyżkę takich odpadów będzie można również zawieźć do Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (o ile dany punkt przyjmuje tego typu odpady) lub zagospodarować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach

Co z odpadami takimi jak trawa?

Wywózka dodatkowej ilości odpadów zielonych, w tym trawy, pozostaje w ramach rozliczeń z firmami zewnętrznymi – tak jak to było do tej pory. Można będzie również zawozić te odpady do Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (o ile dany Punkt je przyjmuje) lub zagospodarować we własnym zakresie w formie przydomowych kompostowników

Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnosi ta osoba, która w danej nieruchomości mieszka lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu

Jak wygląda odbiór śmieci i ewentualne opłaty w przypadku nieruchomości typu dom jednorodzinny, ale niezamieszkały?

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której nie powstają odpady komunalne, należy złożyć deklarację, wpisując zero zamiast stawki opłaty. Deklarację należy złożyć do piątku, 31 maja 2013 r. w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania. W momencie zamieszkania w nieruchomości należy niezwłocznie ponownie wypełnić deklarację

O czym muszą pamiętać właściciele nieruchomości przed wejściem w życie nowej ustawy?

Właściciele nieruchomości powinni odpowiednio wcześniej wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Począwszy od 1 lipca tego roku, odpady odbierać będą firmy zatrudniane przez Miasto

Czy właściciel nieruchomości posiadający osobną umowę będzie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty?

Posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty. Może to dla niego spowodować dodatkowe koszty, gdyż będzie musiał wnosić opłaty z tytułu dwóch umów. Wcześniejsze umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych

Czy są jakieś wymagania odnośnie miejsca ustawiania pojemników oraz wielkości pojemników?

W Regulaminie czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy określone zostały szczegółowe wymagania dotyczące pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów. Ze względu na doświadczenie właścicieli nieruchomości wielkość pojemników powinna być adekwatna do parametrów pojemników dotychczas obowiązujących