Przejdź do komentarzy

Kreator deklaracji

Wspierane przegladąrki 9+   17+  17+   5,6  Sprawdź status deklaracji

Ładowanie

DZW

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM INNYM NIŻ TEN O KTÓRYM MOWA W ART. 3 PKT 2A USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2010R., NR 243, POZ. 1623 Z PÓŹN. ZM.)

DZJ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM

DN

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

DM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Należy wskazać typ osoby

Deklaracja - Należy zaznaczyć, gdy składamy pierwszą deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne. Składana jest ona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.

Nowa Deklaracja - Należy zaznaczyć, gdy składamy aktualizację deklaracji, np. kiedy zachodzi konieczność zmiany danych, które posłużyły do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany

Wybrać adres urzędu zgodny z miejscem zamieszkania albo siedziby właściciela, zarządcy nieruchomości. Jeśli znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku, gdy właściciel, zarządca nieruchomości administruje więcej niż jedną nieruchomością, deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części

Wpisać datę 1 lipca 2013 r. lub datę, od której powstaje obowiązek opłaty (odbiór odpadów)
Wpisać łączną liczbę mieszkań dla danej nieruchomości
Wpisać łączną liczbę mieszkańców na dzień składania deklaracji dla danej nieruchomości

Przy nazwach ulic powtarzających się w kilku dzielnicach w nawiasie dodano symbol dzielnicy, odpowiednio:

(W) - Wesoła

Przy nazwach ulic powtarzających się w kilku dzielnicach w nawiasie dodano symbol dzielnicy, odpowiednio:

(W) - Wesoła

Przy nazwach ulic powtarzających się w kilku dzielnicach w nawiasie dodano symbol dzielnicy, odpowiednio:

(W) - Wesoła

W sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie nazwy ulicy nieruchomości, należy podać numer obrębu i numer działki

Pojemność pojemnika musi być większa od 3500 litrów

Pojemność pojemnika musi być większa od 3500 litrów

Pojemność pojemnika musi być większa od 3500 litrów

Pojemność pojemnika musi być większa od 3500 litrów

Przy nazwach ulic powtarzających się w kilku dzielnicach w nawiasie dodano symbol dzielnicy, odpowiednio:

(W) - Wesoła

W sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie nazwy ulicy nieruchomości, należy podać numer obrębu i numer działki

Zaznaczyć zadeklarowaną metodę segregacji

Więcej o segregacji odpadów dowiesz się z przewodnika

Zaznaczyć zadeklarowaną metodę segregacji

Więcej o segregacji odpadów dowiesz się z przewodnika

Zaznaczyć zadeklarowaną metodę segregacji

Więcej o segregacji odpadów dowiesz się z przewodnika

Dom

Jeżeli nieruchomość jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie wyodrębniono dwóch lokali mieszkalnych

Dom, w którym wyodrębiono dwa lokale mieszkalne

Jeżeli nieruchomość jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym wyodrębniono dwa lokale mieszkalne

Niezamieszkany

Jeżeli nieruchomość jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym niezamieszkanym

Dom

Jeżeli nieruchomość jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie wyodrębniono dwóch lokali mieszkalnych

Dom, w którym wyodrębiono dwa lokale mieszkalne

Jeżeli nieruchomość jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym wyodrębniono dwa lokale mieszkalne

Niezamieszkany

Jeżeli nieruchomość jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym niezamieszkanym

Sesja wygasła

Z powodu niektywności sesja wygasła

Uwaga

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Dane podstawowe