Przejdź do komentarzy

Aktualności

« Wstecz

Odbiór odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Szanowni mieszkańcy, poniżej zamieszczamy informacje dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w m.st. Warszawa, który będzie obowiązywał w Warszawie od stycznia 2019 r.
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne), np. obiekty biurowe, magazyny, stołówki, sklepy, galerie handlowe, szpitale, placówki pomocy społeczne, punkty handlowe, targowiska, cmentarze, są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości czy też zmiany danych dot. danej nieruchomości.

Odpady komunalne z tych nieruchomości będą odbierane przez firmę wybraną w drodze przetargu zorganizowanego przez m.st. Warszawa, która również dostarczy pojemniki.

Pojemniki
Każda nieruchomość niezamieszkała, której właściciel zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zostanie wyposażona w odpowiednio oznakowane pojemniki zgodne z nowymi zasadami dot. segregowania odpadów obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. Pojemność oraz liczba pojemników wskazana w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie (podana przez właścicieli) powinna być dostosowana do potrzeb danej nieruchomości oraz charakteru prowadzonej na niej działalności.

W miejscach wyznaczonych przez właścicieli nieruchomości podstawione zostaną pojemniki przeznaczone na odpady zbierane selektywne oraz na odpady zmieszane, tj. przeznaczone na:
 • papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – niebieski), napis ”papier”,
 • metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych– żółty), napis „metale i tworzywa sztuczne”,
 • szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – zielony), napis „szkło”,
 • bio (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – brązowy),
  • z gospodarstw domowych napis „bio”,
  • z gastronomii i bioodpadów z targowisk napis „bio – gastronomia/ targowisko”,
 • odpady zmieszane pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakacji (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych – czarny), napis „odpady zmieszane”.
Dodatkowo:
 • dla odpadów zielonych (kolor naklejek informacyjnych – szary), napis „odpady zielone”.
Więcej szczegółów dot. nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na 5 frakcji znajdują się w materiałach:
Plakat „Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?”
Ulotka „Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku?”

Jeżeli na nieruchomości już znajdują się w pojemniki stanowiące własność właścicieli nieruchomości, to jest on zobowiązany udostępnić pojemniki firmie odbierającej odpady komunalne w celu oznakowania ich zgodnie z wymogami Regulaminu.

Ustalenia łącznej pojemności oraz ilości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających w danym miesiącu kalendarzowym na danej nieruchomości dokonać należy, z uwzględnieniem częstotliwości odbiorów, na podstawie ustalonych przez m.st. Warszawę średnich ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości niezamieszkanej (lub nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość niezamieszkaną).

W §15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, wskazuje się:
 • dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych i rzemieślniczych, magazynów, hurtowni oraz obiektów użyteczności publicznej: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną,
 • dla obiektów gastronomicznych: 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracji lub stołówce, zaś dla lokali nie posiadających miejsc konsumpcyjnych 120 litrów na jeden lokal,
 • dla obiektów hotelowych, pensjonatów, moteli oraz innych o podobnym charakterze: 40 litrów na jedno łóżko,
 • dla obiektów całodobowego zbiorowego zakwaterowania: 60 litrów na jedno łóżko,
 • dla szkół (wszystkich typów), uczelni wyższych, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze: 10 litrów odpowiednio na jednego ucznia, studenta, słuchacza, podopiecznego i jedną osobę zatrudnioną,
 • dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, hipermarkety, galerie handlowe: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną. W przypadku prowadzenia na terenie obiektu działalności gastronomicznej łączną ilość odpadów należy określić z zastosowaniem wskaźnika określonego w pkt 2,
 • dla szpitali, hospicjów i innych obiektów, w których wykonywane są przez całą dobę świadczenia zdrowotne: 60 litrów na jedno łóżko,
 • dla obiektów, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem świadczeń szpitalnych i całodobowych: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną,
 • dla dziennych placówek pomocy społecznej – 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną i 10 litrów na jednego podopiecznego,
 • dla punktów handlowych poza lokalem, w tym targowisk - 60 litrów na jedną osobę zatrudnioną jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrów na jeden punkt handlowy,
 • dla cmentarzy – 2 litry na jedno miejsce pochówku, a w okresie świąt obchodzonych na podstawie obrządku właściwego dla danego wyznania – 10 litrów na jedno miejsce pochówku.
Dodatkowo: odpady zielone
Na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których występują tereny zielone, odpady zielone zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, spełniających wymagania określone w Regulaminie, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres zapewniający, że nie będą generowały uciążliwości, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

Deklaracje
Nawet w przypadku gdy dla danej nieruchomości została już złożona deklaracja, zmiana zasad zbierania odpadów w 2019 r. może wiązać się z koniecznością złożenia nowej deklaracji, gdyż z uwagi na pojawienie się większej liczby wytwarzanych frakcji odpadów zaistnieć może konieczność dostawienia większej liczby pojemników, a tym samym ulegnie zmianie ilość powstających na danej nieruchomości pojemników z odpadami.

Deklaracje, załączniki oraz informacje dotyczące sposobu ich składnia są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej:
https://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/deklaracje 

W przypadku braku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, prosimy zgłosić brak podstawienia pojemników na numer Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 lub poprzez portal
www.warszawa19115.pl 

Szczegółowe informacje dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy:

 
  

  

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zapoznaj się z polityką prywatności.